نمونه های زیادی از استان قزوین وارد مجموعه هرباریوم مایکولیک شدند | MYCO-LICH

نمونه های زیادی از استان قزوین وارد مجموعه هرباریوم مایکولیک شدند